Šviečiamoji veikla

Šiandien Lietuva bando užmegzti vis glaudesnius ekonominius, politinius ir kultūrinius ryšius su Rytų ir Vidurio Rytų Europos valstybėmis, ypač su kaimynine Baltarusija, Ukraina ir Lenkija. Vis dėlto daugelis pamiršta, arba taip niekada ir nesužino apie Lietuvos ir šių valstybių istorinius ryšius, neretai ir bendrą istoriją.

Vienas iš būdų daugiau apie tai sužinoti buvo istorikų A. Bumblausko ir E. Gudavičiaus 1993- 2004 m. rengtas TV laidų ciklas “Būtovės slėpiniai”( rež. A.Galinis, red. A.Žostautas). Viena esminių laidų krypčių buvo užmiršta LDK erdvė ir istorinėje savimonėje neįsisavinti procesai. “Būtovės slėpiniai” sulaukė ne tik žiūrovų įvertinimo, bet ir visuomeninio pripažinimo. 1998 m. laidos autoriai apdovoti Nacionaline premija, šiandieniniai mokslininkai “Būtovės slėpinius” pradeda vertinti kaip naują žanrą – vizualinę istoriografiją (prof. Z.Norkus, dr. R.Šermukšnytė).

Laidos autoriai, atsižvelgę į kolegų ir visuomenės atsiliepimus, atrinko 24 laidas, kurių tematika labiausiai siejasi tiek su šiandieninės geopolitikos, tiek istorinės sąmonės plėtimo poreikiais. 6 DVD rinkinyje “Užmirštoji LDK” bus pasakojama apie mažai žinomus LDK istorijos tarpsnius, Ukrainos, Lenkijos, ir Baltarusijos žemių bei miestų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Rinkinys “Užmirštoji LDK” yra bendras Vilniaus Universiteto, Lietuvos TV ir Istorinės Atminties Akademijos projektas.

Projektą remia Lietuvos Švietimo ir Mokslo bei Užsienio reikalų ministerijos.

Pirmieji du DVD diskai atskleidžia Lietuvos ir Ukrainos istorinius ryšius. Kaip dabartinės Ukrainos žemės atsidūrė LDK sudėtyje ir koks jų vaidmuo Lietuvos istorijoje? Ar Lietuva vykdė imperialistinę politiką? Kaip susiformavo ukrainiečių tauta, ir kaip su šiais procesais susijusi LDK? Šie ir kiti klausimai nagrinėjami istorikų dialoguose, papildytuose su LDK susijusių žemių bei miestų filmuota medžiaga (Laidose rodoma: Podolės Kamenecas, Haličas, Ostrogas, Voluinės Vladimiras, Oleskas, Olyka, Dubnas, Luckas, Lvovas.)

Laidų ciklas (10 laidų) “Ukraina LDK istorijoje” buvo transliuojamas 1999m., šiuose DVD pateikiamos su konkretesniais pavadinimais.

1 DVD

  1. Lietuva Ukrainoje [Lietuviai – švelniausi okupantai Ukrainos istorijoje?] Laidoje aptariamas LDK vaidmuo Ukrainos istorijoje. Kokį pėdsaką čia palikome? Prof. N.Jakovenko teigimu, lietuvių vietininkai būsimos Ukrainos teritorijoje buvo greitai asimiliuoti ir nesuvaidino reikšmingesnio vaidmens vietos kultūros kūrime. Ar lietuviai nebuvo tokie “švelnūs” okupantai, kad gudai net nepajuto? Tenykštė kultūra, religija buvo daug aukštesnio lygio nei pagoniškosios Lietuvos. Gudų kalboje atsiradę lietuvizmai – mesos produktų pavadinimai – verčia susimąstyti: ar nebuvo taip, kad gudai mums dave raštą, o mes jiems - lašinius? Prof. E.Gudavičiaus teigia, kad tik LDK įtakos dėka suskyla slavų etnosas, ir susiformuoja ukrainiečių tauta, kuri taip ir nebesusijungia su Rusija. Belieka atsiprašyti rusų...
  2. Lietuva Ukrainoje [Lietuvių skriauda rytų slavams?] Laidoje paaiškinamas pirmojoje dalyje nuskambėjęs sensacingas teiginys. Tad už ką gi lietuviai turi atsiprašyti rusų? Profesorius E.Gudavičius aiškiai suformuluoja savo požiūrį į imperiją: nors istorijoje visada būsi arba užkariautoju arba užkariaus tave, visgi tai nusikaltimas. Lietuviai šiuo atveju buvo okupantai, tačiau kodėl atsiprašyti derėtų ne ukrainiečių, o rusų? Kada Kijevo žemės buvo Rusija, o kada tapo Ukraina? Kodėl lietuvių valdomose žemėse susiformuoja naujas etnosas? Kaip susiformavo ukrainiečių tauta, ir kas ji buvo iki tol?
  3. Lietuva Ukrainoje [LDK – lietuvių ir rusėnų valstybė?] Lietuvai prisijungus rusų žemes, slavai akivaizdžiai nusveria lietuvius tiek teritoriškai, tiek gyventojų skaičiumi. Istoriografijoje galima sutikti sąvoką “lietuvių-rusų valstybė”. Ar tai pagrįstas teiginys? Profesorius E.Gudavičius teigia, kad nebuvo nei lietuvių-rusų, nei lietuvių-rusėnų valstybės, - buvo Lietuva. Kokia pačių gudų, atsidūrusių LDK sudėtyje savimonė? Kaip gudai virto ukrainiečiais? Formuojamas naujas Respublikos vertinimas: tai ne dviejų, o trijų tautų valstybė.
  4. Lietuvių skverbimasis į Ukrainą. Laida pradedama “maža sensacija”. Ukrainoje, Voluinės Vladimiro mieste, atrastas kryžius, ženklinantis lietuvių kunigaikščio Vaišelgos kapą. Taip pat prisimenamas Liubarto varpas Lvove, Karijotas ir karijotaičių pėdsakai Podolės Kamenece. Kokie šių kunigaikščių vaidmenys Lietuvos ir jų valdytų gudų žemių istorijoje? Ar galima teigti, kad 1267-1269-ais metais Lietuva buvo praradusi suverenumą, o Vaišelgą laikyti išdaviku? Laidoje taip pat aptariamas dinastinės politikos vaidmuo lietuvių skverbimesi į rytų žemes, bei LDK “nuo jūrų iki jūrų” įtraukimas į visuminę Lietuvos istoriją.

2 DVD

  1. Švitrigailos pėdsakai Ukrainoje Laidoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad Švitrigailos vardas Ukrainoje prisimenamas daug dažniau, nei pačios Lietuvos istorinėje savimonėje. Lietuvos istorikai Švitrigailai priskiria Lietuvos užsienio politikos trukdymą, visuomenės skaldymą. Tačiau ar gali būti, kad tas pats Švitrigaila suvaidina svarbų vaidmenį išsaugant Lietuvai Voluinę? Kaip jis vertinamas Ukrainos istorijoje? Ar galima jį pavadinti  neigiamu ar teigiamu personažu vienareikšmiškai?
  2. Ukrainos gimimas. LDK gyvenę gudai – jau nebe rusai, bet dar ne baltarusiai ar ukrainiečiai. Visgi jie tapo šių tautų susiformavimo pagrindu. Kaip jos formavosi ir kaip jas reikėtų teisingai vadinti? Koks Lietuvos vaidmuo atsiskiriant gudų etnosui nuo rusų? Ar gudai turėjo savo elitą, savimonę? Ilgai ignoruota gudų tautos istorija atskleidžia anksčiau nepastebėtus raidos procesus, paaiškina skirtingą dabartinę ukrainiečių ir baltarusių situaciją.
  3. Krikščionybės forpostas. Rytų ir Vakarų civilizacijų susidūrimą geriausiai iliustruoja Podolės Kamenece prie katalikų katedros pristatytas islamiškas minaretas. Netoliese vykusiuose mūšiuose prieš islamo ekspansiją, kariuomenes vedė lietuvių karvedžiai. Ar teisingas teiginys, kad lietuviai sustabdė Rytų civilizacijos agresiją į Vakarus? 13-17 amžiuje Lietuva susidūrė su Mongolų imperija, Aukso Orda, Krymo Chanatu ir Turkija. Koks Lietuvos vaidmuo nustatant Rytų ir Vakarų pasaulių ribas?
  4. Lvovas Laidoje nuskamba mintis, kad Vilnius ir Lvovas artimi savo istoriniu likimu – abu charakteringi Vidurio Europos miestai, abu barokiniai.Tačiau ar Lvovas - ukrainiečių miestas? Juk jis gimsta kaip senrusių miestas, kuomet ukrainiečių tauta dar net nebuvo susiformavusi. Be to, Lvovas, kaip ir Vilnius, dažnai pavadinamas lenkišku miestu. Lyginama Vilniaus ir Lvovo urbanistika, kultūra, istorinis vaidmuo.

 DVD bukletas.JPG (300.15 KB)